OS Olomouc

Příspěvky

Členský příspěvek je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku. Nově přijatý člen je povinen zaplatit příspěvek na příslušný rok ve stanovené výši bez ohledu na to, ve kterém období byl zapsán do seznamu členů komory. Příspěvek je roční a člen komory ho hradí okresnímu sdružení České lékařské komory, v seznamu jehož členů je zapsán. Příspěvky je možné hradit hotově v kanceláři okresního sdružení nebo bezhotovostně poukázat na účet okresního sdružení s uvedením variabilního symbolu - evidenčního čísla člena ČLK.

 

Číslo účtu: 1803877329/0800

 

Variabilní symbol (VS): Vaše evidenční číslo lékaře – naleznete na : Seznam lékařů

 

Výše členského příspěvku pro rok 2024:

skupina 1
soukromý lékař
4 000,-
skupina 1
lékař ve vedoucí funkci
4 000,-
skupina 2
lékař zaměstnanec
3 000,-
skupina 2
ostatní lékař
3 000,-
skupina 3a
absolvent neplatící
0,-
skupina 3b
absolvent platící
1000,-
skupina 4
nepracující důchodce
500,-
skupina 5
nedohledatelný lékař
0,-
skupina 6
mateřská dovolená
0,-
skupina 7
pozdní vstup do ČLK
20 000,-
Vzdělávací portál Vzdělávací portál ČLK, Vzdělávání lékařů na jednom místě Informace zde E - Learning Desítky e-learningových kurzů realizovaných předními odborníky v ČR. Informace zde Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme událost V NAŠEM ZDRAVOTNICTVÍi Webové stránky